Make your own free website on Tripod.com
 

                ÖйúÊé»­¾«Æ·ÒÕÊõÕ¹

                    Chinese Artist Gallery

                                              homepage

           chinese painting (Öйú»­)
           chinese calligraphy (ÖйúÊé·¨)
           ordering works (×÷Æ·½»Á÷)
           your suggestion (½¨Òé)
 

             No.9706503 Sha menghai (ɳÃϺ£)               Êé·¨(calligraphy)                              (²Î¿¼×÷Æ·)
             Ö½±¾1260mmX650mm

 
     E-mail to: chinart@tripod.com
 

   ¼ªÁÖÊ¡ÒÕÊõ¼Ò»­ÀÈ¡¤³¤´º¡¤Öйú                                                              ´«Õæ: 7933998
Artist Gallery of Jilin¡¤changchun¡¤china                                                             Fax: 7933998