Make your own free website on Tripod.com
 

                 

                           Chinese Artist Gallery

 Enter to chinese painting page Enter to chinese calligraphy page
 ¼ªÁÖÊ¡ÒÕÊõ¼Ò»­ÀÈչʾ¾­ÏúÖйúÊé»­×÷Æ·                           We sell some chinese paint and calligraphy

 No.9706022 Da shan (´óɽ)                         Ëļ¾É½Ë®( mountain&water in four seasons)               US$ 3,000
 Ö½±¾310mmX103mmX4
 

100%FREE100%FREE100%FREE100%FREE100%FREE100%FREE
 Ãâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍ
 
        TOTAL VALUE OVER  $100,000  PRESENT
                   WAITTING FOR YOU ......
        ×ܼÛÖµ³¬¹ý 100,000  ÃÀÔ²µÄÀñÎïµÈ´ýËͳö    

 ÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·ÑÔùËÍÃâ·Ñ FREE100%FREE100%FREE100%FREE100%FREE100%FREE100% ´ú°ì

           Li yuqin-The last queen of the Qing dynasty
 
      Öйú¼ªÁÖÊ¡ÕþЭίԱ£¨ÖйúÄ©´ú»Êåú£©ÀîÓñÇÙ ÏÈÉúÊé»­½»Á÷
 
                                            »¶Ó­Äú£¬Çë½øÈëÏÂÒ»Ò³
                                 welcome you to here  please click here to enter
 
 E-mail to: chinart@tripod.com

   ¼ªÁÖÊ¡ÒÕÊõ¼Ò»­ÀÈ¡¤³¤´º¡¤Öйú                                                              ´«Õæ:086 431 793 3998
Artist Gallery of Jilin¡¤changchun¡¤china                                                    Fax: 086 431 793 3998